Hydriade

Bouwen aan duurzame transities

Hydriade bouwt aan duurzame transities

De huidige opgaven in de wereld van ruimte, water en natuur vragen (overheids)organisaties grenzeloos met elkaar samen te werken. Voor transities naar circulaire economie, klimaatadaptatie, duurzame energie hebben we elkaar nodig. En niet alleen overheden, maar juist nu ook bedrijven, burgers, wetenschappers, vergunningverleners, beleidsmedewerkers en bestuurders. Dat zijn technisch complexe opgaven, maar ook maatschappelijk en sociaal. Transities die vragen om andere kennis, om andere waarden én een andere houding en gedrag dan voorheen, zoals wederkerigheid, inclusiviteit, eigenaarschap en werken in kringlopen. Geïnspireerd door de natuur, die ook zelf door een andere bril bekeken wordt: niet survival of the fittest, maar survival of the friendliest.

Duurzame transitie en verandering, met aandacht voor de mens, zit in de ziel van Hydriade. Koplopers en dwarsdenkers helpen, mensen verleiden hierin mee te doen, verbindingen leggen met beleid en bestuur, wetenschap en vergunningverlening, of met andere woorden het bouwen aan een community die met elkaar de wereld van morgen aan het vormgeven zijn. Hydriade heeft jarenlange ervaring met het coördineren, verleiden en aanjagen van zulke communities.

Hydriade coacht pioniers van de toekomst

Hydriade helpt pioniers, die werken aan transities richting een duurzame wereld, inzicht te verkrijgen in hun eigen manieren om vertrouwen, eigenaarschap, wederkerigheid en meerwaarde te creëren tussen de partners van hun projecten. Dat doet Hydriade door deze pioniers te helpen zelf veerkrachtig te worden, hen te leren hoe zij wederkerige verbindingen met hun samenwerkingspartners kunnen creëren en hoe zij zelf én samen in beweging kunnen komen richting hun gezamenlijke duurzame doel.

Hydriade traint koplopers en dwarsdenkers

Hydriade geeft, meestal samen met andere inspirerende trainers, trainingen op gebied van:

  • Transitiemanagement (samen met Start met 8 en met Green Change): hoe krijg je een transitie van onderop op gang, wat zijn de sleutelelementen en triggering points?
  • Community of Practice of Lerend Netwerk (samen met EcoEngineers): hoe bouw je een CoP op en hoe hou je ‘m bloeiend en groeiend?
  • Het integraal projectmanagement-model (samen met Rolf Müller Advies): wat is de rol van de technisch manager, contractmanager, projectbeheerser, omgevingsmanager en integraal manager en hoe werken deze samen?
  • Interactieve gebiedsprocessen (samen met Rolf Müller Advies en Wageningen Centre for Development Innovation): hoe kom je tot een breed gedragen gewenst resultaat in een gebied?

Ook geeft Hydriade korte trainingen of werksessies over:

  • Letterlijk luisteren en zuiver communiceren: hoe zorg je ervoor dat de ander zich gehoord voelt en hoe stel je vragen zonder je eigen waarden en normen daarin te leggen?

Projecten

Circulair Terreinbeheer

Het programma Circulair Terreinbeheer (CT) wordt gecoördineerd door De Groene Verbinders B.V. (Hydriade en EcoEngineers). Het doel van CT is om alles wat vrijkomt bij terreinbeheer zo hoogwaardig mogelijk te benutten. Het programma stelt de praktijk centraal, waar vragen, belemmeringen en kansen worden opgehaald. Vervolgens worden de kansen met andere praktijken gedeeld, de vragen gaan naar kennisinstellingen of overheden en de – vaak juridische – belemmeringen bij beleid en bestuur. Zodat we niet blijven steken in de pilotparadox.

Op dit moment wordt er door de WUR voor het tweede jaar onderzoek gedaan in het CT Kennisprogramma Maaisel en Blad naar de veiligheid voor mens en milieu en naar de werking in de bodem van lokale bodemverbeteraars. Hiervoor wordt op proefvelden van de WUR, in het laboratorium én bij 60 pilotprojecten in Nederland onderzoek gedaan. Voor de toepassing van grond en sediment op zandgronden in Nederland wordt samengewerkt met het LIFE-project CO2SAND.

WaardeWijzer en WaardeBalans

De tools WaardeWijzer en WaardeBalans zijn ontwikkeld om projecten een stap verder te laten zetten in hun duurzame transitie door Green Change Coöperatie U.A., waar Hydriade partner is.

WaardeWijzer
De WaardeWijzer is een tool waarmee in een gezamenlijke sessie de duurzame samenwerkingsrelaties in de keten gestimuleerd worden. Het geeft inzicht in de partijen in de keten (aanwezige én missende) en hun belangen en zorgt voor een gezamenlijke urgentie en ambitie. De partners begrijpen elkaars positie en belangen beter en tegelijkertijd wordt hun eigenaarschap gestimuleerd voor hun aandeel in de keten. Ook is er volop ruimte voor knelpunten, kansen en vragen en worden mijlpalen en acties afgesproken.

WaardeBalans
Transitieprojecten vragen om meer dan alleen de financiële waarde in beeld te brengen. Om die reden maken we samen een brede waardenbepaling van het project – denk hierbij bijvoorbeeld aan klimaatadaptatie, biodiversiteit, participatie en betere risicomanagement door betere samenwerking. In de bijeenkomst overzien ketenpartners de verbanden tussen hun eigen bijdrage en het geheel beter. Door de opzet geven zij onomwonden aan wat zij uit het project halen en wat zij erin stoppen. Oftewel aan welke ambities van de eigen organisatie draagt het project bij? En welke activiteiten pak je in ruil daarvoor op of welke middelen steek je erin? Het resultaat is een evenwichtige verdeling van de waarden en investering en in het project, duidelijkheid over inzet en opbrengsten van alle partners en afspraken over de rollen. Daarmee leveren we de bouwstenen voor een intentieovereenkomst op.

Over Hydriade

Hydriaden zijn waternimfen uit de Griekse mythologie. Sommige houden zich op in zout water, andere in zoet water, in de wolken of in de bodem. Hydriade heeft haar wortels in de waterwereld in Nederland. Een wereld waar (waterbouw)technisch gezien Nederland groot in is. En een wereld waar van oudsher áltijd samengewerkt moest worden, want water stroomt nu eenmaal van hoog naar laag en komt via de kringloop weer terug. En hoewel dat gezien kan worden als een wetmatigheid, is water ook erg onvoorspelbaar.

En in die onvoorspelbare wereld van verandering helpt het niet om mensen te dwingen andere dingen te doen of te dwingen dingen anders te doen. Hydriade verleid mensen tot ander gedrag en laat zelf zien dat het ook anders kan. Hydriade werkt vanuit de overtuiging dat leren en ontwikkelen nodig zijn in een continu veranderende maatschappij. En dat de kracht om blijven leren en ontwikkelen in elk persoon aanwezig is. Net zoals kennis volgens Socrates in iedereen aanwezig is en met de juiste vragen uit iemand gehaald kan worden.

Geschoold in sociologie en een technische landbouwstudie werkt Hydriade volgens de principes van praktische filosofie en clean language. In coaching heeft Hydriade zich onlangs verder verdiept via een jaaropleiding van de Academy voor Soul-Based Coaching.

Hydriade is samen met EcoEngineers eigenaar van de Groene Verbinders b.v. i.o., partner in de coöperatie Green Change u.a. en werkt veel samen met Start met 8.

Hydriade is het bedrijf van Astrid Meier. Voor een beeld van mijn kennis en ervaring verwijs ik naar mijn LinkedIn-profiel.

Contact

06 41 51 50 41 info@hydriade.nl